epset

Το ΕΠΣΕΤ σήμερα

Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες

Η νέα εποχή στην οποία περνάει το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα  Έρευνας και Τεχνολογίας συμπίπτει με σημαντικές εξελίξεις στον κόσμο του διαδικτύου. Σήμερα, η διαδικτυακή τεχνολογία web 2.0 σηματοδοτεί νέες δυνατότητες και προοπτικές για την παραγωγή και τη διανομή της πληροφορίας. Εφαρμογές web 2.0 που επιτρέπουν τη συνεργατική παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου και την κοινωνική δικτύωση έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνονται με επιτυχία στην επιστημονική και την εκπαιδευτική διαδικασία διεθνώς.

Η υποστήριξη της έρευνας με τις καινοτόμες τεχνολογίες web 2.0 αποτελεί τη σύγχρονη προτεραιότητα για το ΕΠΣΕΤ. Έτσι, οι υπηρεσίες και τα τεχνολογικά περιβάλλοντα που εξελίσσονται σήμερα έχουν επίκεντρο τον ίδιο τον χρήστη, το ψηφιακό περιεχόμενο και τη δικτύωση.

Σε αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσονται εφαρμογές που επιτρέπουν τη συνεργατική παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται ολοένα και μεγαλύτερος όγκος ποιοτικού και αξιόπιστου ψηφιακού  περιεχομένου στον δικτυακό τόπο του ΕΠΣΕΤ (www.epset.gr).

 

Το ΕΠΣΕΤ σήμερα: 

Αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής βασισμένες σε λογισμικό ανοικτού κώδικα για να προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο επιστημονικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

Εμπλουτίζει τις ηλεκτρονικές υποδομές -αποθετήρια, εκδόσεις, βιβλιοθήκες κ.ά.- τόσο ως προς την ποσότητα τους όσο και ως προς το εύρος και όγκο του ψηφιακού τους περιεχομένου.

Αναπτύσσει εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης ψηφιακών βιβλιοθηκών και αποθετηρίων.

Εξελίσσει τα Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας για την Ερευνητική Δραστηριότητα (CRIS) στον ελληνικό χώρο.

Μελετά τη στρατηγική ανάπτυξη web 2.0 εφαρμογών στην έρευνα και την εκπαίδευση.

Ενσωματώνει στην υπάρχουσα ερευνητική υποδομή νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και προσωποποιημένες υπηρεσίες για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, τις ηλεκτρονικές εκδόσεις (e-publishing) και την υποστήριξη των ηλεκτρονικών αποθετηρίων.

Εναρμονίζει τις τεχνολογίες των πληροφοριακών συστημάτων με τα συνεχώς αναδυόμενα διεθνή πρότυπα που εγγυώνται τη διαλειτουργικότητα με αντίστοιχες εθνικές και ευρωπαϊκές  υποδομές.

Προσφέρει υπηρεσίες με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης, ασφάλειας και ευελιξίας.

Εφαρμόζει τις αρχές  της πράσινης πληροφορικής (Green IT) και λειτουργεί με χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος.    

Tην ίδια στιγμή, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το ΕΠΣΕΤ αποκτούν παρουσία στις σύγχρονες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και σχεδιάζουν για τους επισκέπτες τους εναλλακτικούς τρόπους, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και να ενημερώνονται σχετικά με τις δράσεις του έργου.

Τα επόμενα βήματα: Υπηρεσίες Λογισμικού και Δικτύωσης για Ανοικτά Δεδομένα στον Πολιτισμό και την Επιστήμη

Με όραμα τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού και ερευνητικού χώρου και με συνέπεια σε μία εξελικτική πορεία, στο πλαίσιο του ΕΠΣΕΤ σχεδιάζεται η βέλτιστη ενσωμάτωση δράσεων και υπηρεσιών λογισμικού που διευκολύνουν τη συγκέντρωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και διατήρηση ανοικτού περιεχομένου και δημοσίων δεδομένων. 

Οι υπηρεσίες που σχεδιάζονται σήμερα, απευθύνονται στην ελληνική κοινότητα βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων, και ευρύτερα σε πλήθος πολιτιστικών φορέων, για να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις που συντελούν στη δημιουργία και συσσώρευση ανοικτού, τεκμηριωμένου και προτυποποιημένου ψηφιακού περιεχομένου. Τα διαλειτουργικά αποθετήρια και οι βιβλιοθηκονομικές εφαρμογές που θα αναπτυχθούν σε αυτήν την κατεύθυνση βασίζονται στο εξελισσόμενο μοντέλο του SaaS (Software as a Service) και σε δικτυακές εφαρμογές λογισμικού (Cloud), λύσεις που, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση και αυξάνουν την αποδοτικότητα των συνδρομητικών εφαρμογών.

Στην ίδια κατεύθυνση, και με στόχο να καταστεί το ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο ευρέως επαναχρησιμοποιήσιμο στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την επιστήμη, έχουν δρομολογηθεί δράσεις  για τη δημιουργία του ελληνικού  συστήματος reference index, ευρετηρίου ελληνικών επιστημονικών εκδόσεων στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και των Επιστημών Υγείας, ενιαίου κατάλογου Ανοικτών Δεδομένων στον Πολιτισμό και την Επιστήμη και καταλόγου Ανοικτών Βιβλιογραφικών Δεδομένων.

Η Πράσινη Πληροφορική στο EKT

Τώρα:
• Eκτελούνται 7 εικονικοποιημένοι εξυπηρετητές
• 1,27 KW λιγότερη κατανάλωση ισχύος
• Power Usage Effectiveness (PUE): 2,11
Aπο το 2008 μέχρι σήμερα:
• 1.247,51 λιγότεροι τόνοι CO2 στην ατμόσφαιρα
• Κατά 1.247.511,14 KWh λιγότερη κατανάλωση ενέργειας