Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Κοινωνικά Δίκτυα- Περιεχόμενο παραγόμενο απο χρήστες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Παρουσίαση του έργου ΕΠΣΕΤ και της παρούσας φάσης ανάπτυξης

Δευτέρα, Οκτώβριος 3, 2011

Η παρουσίαση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Έρευνα και Τεχνολογία (ΕΠΣΕΤ). Περιγράφονται αναλυτικά οι στόχοι, τα βασικά σημεία πολιτικής του ΕΠΣΕΤ, οι ηλεκτρονικές υποδομές που αναπτύσονται,οι  κύριοι άξονες δράσεων, οι υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες με την ολοκλήρωση του έργου αλλά και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι χρήστες και το κοινωνικό σύνολο.