Υπηρεσίες καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας Έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ

Δρ. Ν. Μάλλιου

Πέμπτη, Απρίλιος 2, 2015

 

 

Η συλλογή Δεικτών Έρευνας και Καινοτομίας είναι ένας από τους στρατηγικούς πυλώνες δράσης του ΕΚΤ. Η συνοπτική παρουσίαση αφορά στην εξέλιξη της δράσης και τους κύριους άξονές της.