Ελληνικές Επιστημονικές ∆ημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Δρ. Σαχίνη Ε., Ημερίδα "∆είκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα

Τετάρτη, Μάιος 2, 2012

Η παρουσίαση  έγινε στο πλαίσιο ημερίδας  με τίτλο  "∆είκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική  Ανάπτυξη και την Καινοτομία  (ΕΤΑΚ)". Την ημερίδα διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  (ΓΓΕΤ),  στις 2  Μαΐου,  στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).  

Η εκδήλωση ανέδειξε  την χρήση δεικτών για την ερευνητική δραστηριότητα σε ένα απαραίτητο  εργαλείο για την αποτύπωση του ερευνητικού περιβάλλοντος στην χώρα, την προβολή της επιστημονικής παραγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό,  αλλά και τον σχεδιασμό πολιτικών για την έρευνα,  την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.  

Η παρουσίαση αναφέρεται στην πρόσφατη μελέτη του ΕΚΤ  "Ελληνικές Επιστημονικές ∆ημοσιεύσεις 1996-2010:  Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά" (www.ekt.gr/metrics/report02).