Παρουσιάσεις

06/12/2012 Open Access Repositories by EKT: The National Archive of PhD Theses and the "Helios" Institutional Repository NHRF
Δρ. Χούσος, Ν., Ημερίδα "Διαμόρφωση Εθνικών Πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση", Αθήνα
08/11/2012 Tο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα
02/05/2012 Ελληνικές Επιστημονικές ∆ημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
Δρ. Σαχίνη Ε., Ημερίδα "∆είκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα
16/02/2012 Ελληνικός Ερευνητικός Χώρος: Δείκτες και Επιδόσεις
Δρ. Σαχίνη, Ε., Ημερίδα "Το Ελληνικό Ερευνητικό Σύστημα ώς Δημιουργός Νέας Γνώσης και Μοχλός Ανάπτυξης", Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα
03/10/2011 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Κοινωνικά Δίκτυα- Περιεχόμενο παραγόμενο απο χρήστες
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Παρουσίαση του έργου ΕΠΣΕΤ και της παρούσας φάσης ανάπτυξης
30/09/2011 E-journal and Open Access Journal Publishing in the Humanities: Preliminary Results from a Survey among Byzantine Studies Scholars
Dr.Tsoukala V. & Dr.Sachini E., International Conference on Integrated Information, Kos island, Greece
09/07/2011 To EΠΣΕΤ και το Ανοικτό Περιεχόμενο: Έρευνα - Eκπαίδευση - Δημόσια διοίκηση
Δρ.Σαχίνη Ε.,"Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης", Ερμούπολη, Σύρος
24/05/2011 Α Bibliometric Analysis of Greek Scientific Publications 1993-2008
Dr.Malliou N., Dr.Houssos N., Dr.Sachini E., 3rd International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, Athens, Greece
17/12/2010 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Eξέλιξη των Yποδομών Ανοικτής Πρόσβασης-Δράσεις και Προκλήσεις
Δρ.Σταθόπουλος Π.& Δρ.Ν. Χούσος, Διεθνές Συνέδριο "Ανοικτή Πρόσβαση: Έρευνα-Εκπαίδευση-Δημόσια Δεδομένα", Δεκέμβριος 2010, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα
16/12/2010 Το Αναδυόμενο Οικοσύστημα της Πρόσβασης στη Γνώση
Δρ.Σαχίνη Ε., Διεθνές Συνέδριο "Ανοικτή Πρόσβαση: Έρευνα-Εκπαίδευση-Δημόσια Δεδομένα", Δεκέμβριος 2010, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα

Σελίδες