Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”

Επίσημη Υποβολή, Προγραμματική περόδος 2007-2013

Παρασκευή, Σεπτέμβριος 7, 2007

Παρουσιαση του κειμένου Διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ψηφιακή Σύγκλιση". Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού παρουσιάζει στο κείμενο το πρόγραμμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση της Ελλαδος, την περίοδο 2007- 2013. 

Στόχος του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, είναι να αναδείξει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα μέσα και τις παρεμβάσεις για την αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνική οικονομία. Στο συνημένο αρχείο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.