epset

Πορεία Ανάπτυξης

Σήμερα διανύουμε την τρίτη φάση υλοποίησης του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) με επίκεντρο το περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες και τα κοινωνικά δίκτυα. Αποτελεί τη συνέχεια μιας δυναμικής μακρόχρονης πορείας που ξεκινάει το 1996 στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Κατά τη διάρκειά της, οι βασικές αρχές που διέπουν το ΕΠΣΕΤ παραμένουν στοιχεία αναλλοίωτα στον χρόνο, συμβαδίζουν όμως δυναμικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στο διεθνή χώρο και την Κοινωνία της Γνώσης.

Η πρώτη φάση του ΕΠΣΕΤ (1996-2000, Β' ΚΠΣ) εστίασε στη δημιουργία υποδομής (υπολογιστικά συστήματα, δικτύωση, εφαρμογές για την υποστήριξη της λειτουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης) και παρήγαγε μηχανισμούς συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης πληροφοριών. Λειτούργησε δε καταλυτικά στη δημιουργία κρίσιμης μάζας χρηστών και παραγωγών πληροφορίας.

          

Η ηλεκτρονική υποδομή περιεχομένου επεκτείνεται και εμπλουτίζεται στη δεύτερη φάση του ΕΠΣΕΤ (2001-2009, Γ' ΚΠΣ). Διευρύνεται η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας με ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Δημιουργείται δυναμική μονάδα ψηφιοποίησης για υλικό ποικίλου τύπου και ψηφιοποιείται μεγάλος όγκος δεδομένων από εθνικά αρχεία. Παράλληλα, δημιουργούνται συστήματα οργάνωσης και τεκμηρίωσης περιεχομένου όπως συστήματα ταξινόμησης, θησαυροί και αρχεία καθιερωμένων όρων. Την εποχή αυτή σχεδιάζεται το πληροφοριακό σύστημα για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, ο ελληνικός κόμβος της CORDIS, και ο δικτυακός τόπος "Έρευνα και Καινοτομία" του ΕΚΤ.

Λειτουργούν για πρώτη φορά τα ηλεκτρονικά αποθετήρια Ήλιος', 'Πανδέκτης' καθώς και το Αποθετήριο του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών. Εκδίδονται τα πρώτα 5 ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης. Με όραμα τη δημιουργία διαδραστικών ψηφιακών χώρων διάδοσης της γνώσης ανεξάρτητων από γεωγραφικά σύνορα και τεχνικούς περιορισμούς, η δεύτερη φάση του ΕΠΣΕΤ είχε ακόμη ως στόχους την ευαισθητοποίηση της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας στα οφέλη της ανοικτής πρόσβασης και την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών επιστημονικής πληροφόρησης. Ο φορέας έχοντας επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό και έχοντας αποκτήσει τεχνογνωσία στα κρίσιμα τμήματα της δραστηριότητάς του, προχωράει στην τρίτη φάση υλοποίησης του έργου. 

Το ΕΠΣΕΤ σήμερα: Κοινωνικά Δίκτυα- Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες

Η παρούσα φάση, αποτελεί το επόμενο βήμα μιας σταθερής εξελικτικής πορείας που έχει ως στόχο να διαμορφώνει τις συνθήκες για το μέλλον της έρευνας και βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τις διεθνείς εξελίξεις.

Σήμερα, οι δράσεις της τρίτης φάσης του έργου (2010-2014, ΕΣΠΑ) θέτουν ως προτεραιότητα την επαναχρησιμοποίηση έγκριτου και κατάλληλα αδειοδοτημένου περιεχόμενου, στην έρευνα, την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την παραγωγή νέου περιεχομένου από τους χρήστες και τη διανομή του μέσω της χρήσης των τεχνολογιών Web 2.0. Η προσέγγιση που υιοθετεί το έργο στοχεύει στη δυναμική διάθεση του επιστημονικού ψηφιακού περιεχομένου και την περαιτέρω χρήση και συνεργατική ανάπτυξή του από τους χρήστες (user generated content), με την ενεργοποίηση κοινωνικών δικτύων (social networks) και τη χρήση των υποδομών ανοικτής πρόσβασης του ΕΚΤ -υποδομών που ήδη υπάρχουν, εξελίσσονται και διευρύνονται. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, αναπτύσσονται εφαρμογές που επιτρέπουν τη συνεργατική παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται ολοένα και μεγαλύτερος όγκος ποιοτικού και έγκριτου ψηφιακού  περιεχομένου στον δικτυακό τόπο του ΕΠΣΕΤ (www.epset.gr). Επιπλέον, νέες υπηρεσίες εστιάζουν στην παραγωγή αξιόπιστων στοιχείων, καθιερωμένων δεικτών και εξειδικευμένων εκδόσεων που αποτελούν τη βάση γνώσης του ελληνικού συστήματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, και υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων, τη διαμόρφωση των πολιτικών έρευνας και την παρακολούθησή τους βάσει μετρήσιμων στόχων (evidence based policy).