epset

Η Aποστολή μας

Εδώ παρουσιάζονται οι θέσεις που κατευθύνουν τις επιλογές και δράσεις στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας,

1. Ψηφιακό Περιεχόμενο

2. Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση

3. Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας

4. Διεθνής Συνεργασία και Δίκτυα στην Έρευνα


1. Ψηφιακό Περιεχόμενο

Στη σύγχρονη εποχή, το ψηφιακό περιεχόμενο γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό στην εκπαίδευση, την έρευνα, τις κοινωνικές υπηρεσίες και αποτελεί κατευθυντήρια δύναμη για την καινοτομία και την οικονομική ευημερία. Το ΕΚΤ διαπιστώνει ότι υπάρχει έντονη ανάγκη για εθνικές πολιτικές που συντελούν στην αποτελεσματική διαχείριση της συλλογικής γνώσης και οδηγούν στην κοινωνική πρόοδο. Έτσι, θέτει νέες προκλήσεις για την οργάνωση του ελληνικου ψηφιακού περιβάλλοντος με υπηρεσίες που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική επιστήμη και τη δημιουργία, χρήση και συντήρηση ψηφιακού περιεχομένου.

►Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου

Η ελληνική κοινωνία έχει μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά η οποία χρειάζεται να αναγνωριστεί, να καταγραφεί και να διαχειριστεί με τρόπο που ωφελεί τους πολίτες, τον κόσμο της έρευνας, της εκπαίδευσης και τον πολιτισμό. Το ΕΚΤ έχει ως θεσμικό ρόλο να υποστηρίξει μία σειρά από πολιτικές διαδικασίες και τεχνολογίες που ενισχύουν τη δημιουργία, οργάνωση, συσσώρευση και αξιοποίηση του ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου σε όλο τον κύκλο ζωής του –συλλογή, διευθέτηση, δημοσίευση, διανομή, συντήρηση και επαναχρησιμοποίηση­–.

►Αναπτύσσοντας Στρατηγικές για το Ψηφιακό Περιεχόμενο

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η ποιότητα του ψηφιακού περιεχομένου στην επιστήμη, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, το ΕΚΤ έχει ένα καίριο ρόλο στην διαμόρφωση των προδιαγραφών που εγγυώνται ποιοτικό, αξιόπιστο περιεχόμενο και συνέπεια στις διαδικασίες ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, διανομής και αξιοποίησης των ερευνητικών δεδομένων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το ΕΠΣΕΤ αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες, διεξάγει μελέτες, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και λογισμικά εργαλεία για τη βελτίωση του στρατηγικού σχεδιασμού ηλεκτρονικών εκδόσεων κ.α. Επίσης, αναλαμβάνει δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις πολιτικές ανοικτής πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο.

Ανοικτή Πρόσβαση στην Γνώση

Η Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία έχει χειροπιαστά οφέλη για τους ερευνητές, τους οργανισμούς και τις κοινωνίες καθώς συνεισφέρει στην διάδοση της γνώσης, την καινοτομία και την προόδο. Τo ΕΠΣΕΤ αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα της ανοικτής πρόσβασης και υποστηρίζει πολιτικές οι οποίες διευκολύνουν την ανοικτή πρόσβαση και  πολλαπλασιάζουν την μελλοντική χρήση και αξία του ψηφιακού περιεχομένου. Οι υποδομές ανοικτής πρόσβασης διευκολύνουν την πρόσβαση σε πηγές ερευνητικών δεδομένων για ακαδημαϊκούς, φοιτητές και το σύνολο των πολίτων. Στόχος είναι να καταστούν τα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας, ευρέως διαθέσιμα μέσα από βιώσιμες και μεγάλης κλίμακας υποδομές, ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακά αποθετήρια κ.λπ.

3. Προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας

Η έρευνα και η καινοτομία, κινητήριες δυνάμεις στις μοντέρνες κοινωνίες, παράγουν κοινωνικά, οικονομικά οφέλη, και ανάπτυξη. Οι πολιτικές στο ΕΚΤ ενθαρρύνουν ένα δημιουργικό περιβάλλον έρευνας, την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορίας στην έρευνα καθώς και πρωτοβουλίες που προάγουν και παρακινούν την επένδυση στην έρευνα.

Ενσωματώνοντας την Τεχνολογική Καινοτομία

Η τεχνολογική καινοτομία είναι μία μεταμορφωτική δύναμη για τις κοινωνίες της γνώσης. Οι καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες που αναπτύσσονται στο ΕΚΤ διέπουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και ενδυναμώνουν τους ερευνητές με εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε πηγές ανοικτού περιεχομένου, λογισμικό και συνεργατικά εργαλεία. Ακολουθώντας τις παγκόσμιες τεχνολογικές τάσεις, το ΕΠΣΕΤ ενισχύει τη δημιουργικότητα και αντιμετωπίζει σύγχρονες προκλήσεις. Έτσι, το ΕΠΣΕΤ συνεχώς ενσωματώνει νέα εργαλεία, υπηρεσίες και ευέλικτα μοντέλα για τη διάδοση των ερευνητικών δεδομένων.

Ενισχύοντας την Επαναχρησιμοποίηση Ερευνητικών Δεδομένων

Με σκοπό να πολλαπλασιαστεί η επίδραση των ερευνητικών δραστηριοτήτων, το ΕΚΤ και το ΕΠΣΕΤ αναλαμβάνουν μια ποικιλία από δράσεις που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφορίας, τη διανομή της πληροφορίας και την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων. Σε αυτή την κατευθυνση, το ΕΠΣΕΤ αναπτύσσει σειρά απο δραστηριότητες και μελέτες για την έκδοση δεικτών για την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα καθώς και τα συστήματα διαχείρησης της πληροφορίας για την έρευνα (CRIS).

Προάγοντας  την Ηλεκτρονική Επιστήμη

Καθώς οι τεχνολογίες έχουν επαναστατικοποιήσει τον τρόπο που η επιστήμη διεξάγεται, η  ηλεκτρονική επιστήμη αναδύεται ως νέος κλάδος που πυροδοτήθηκε από τις εξελίξεις στον κόσμο των δικτύων και της διαδικτυακής επικοινωνίας. Σήμερα, η ηλεκτρονική επιστήμη αναπτύσσεται μέσα από παγκόσμιες συνεργασίες, στηρίζεται στις διαδικτυακές τεχνολογίες και διασφαλίζει μόνιμη πρόσβαση σε μεγάλης κλίμακας βάσεις δεδομένων και σε εργαλεία που  ενσωματώνουν τεχνολογία Grid. Σε αυτήν την κατεύθυνση, αναπτύσσονται στο ΕΚΤ υποδομές με υψηλή αποδοτικότητα  για να ενδυναμώσουν τους πολίτες, τους ερευνητές και τις κοινότητες με πλούσιο ανοικτό περιεχόμενο, συνδυαστικά διαδραστικές υπηρεσίες και συγκεντρωτικές διαχειριστικές δομές.

Συσσωρεύοντας την Γνώση σε μία Εθνική Υποδομή

Το ΕΚΤ εντοπίζει την ανάγκη για την ανάπτυξη μιας εθνικής ερευνητικής υποδομής μεγάλης κλίμακας που εστιάζεται στην συγκέντρωση τοπικού και περιφερειακού ψηφιακού περιεχόμενου. Αντικειμενικός στόχος του ΕΚΤ, να δράσει ως ένα εθνικό αποθετήριο για ερευνητικά δεδομένα, γεγονός που καθρεπτίζεται στις υποδομές που αναπτύσσονται στο ΕΠΣΕΤ και τοποθετούνται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την έρευνα. Η ψηφιακή ατζέντα του ΕΠΣΕΤ συνεισφέρει στη διαμόρφωση ενός διεθνούς δικτύου που συνδέει τις εθνικές υποδομές σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από τις αρχές της διαλειτουργικότητας.

4. Διεθνής Συνεργασία και Δίκτυα

Σε παγκόσμιο επιστημονικό περιβάλλον, το ΕΚΤ ως ένας στρατηγικός συνεργάτης των ερευνητικών υποδομών στην Ελλάδα, υπογράφει ομαδικές πρωτοβουλίες, συντονίζει ερευνητικές συνεργασίες και αναλαμβάνει δράσεις που συνιστούν δομικά υλικά για τόν Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Η κοινωνική  συνεργασία και ο συντονισμός σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, θεωρείται  βασική προϋπόθεση για βιώσιμές πολιτικές στο ψηφιακό περιεχόμενο. Οι πολιτικές αυτές  συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για διαφάνεια στη δημόσια επικοινωνία, διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου και διαλειτουργικότητα.

 

 

Η Πράσινη Πληροφορική στο EKT

Τώρα:
• Eκτελούνται 7 εικονικοποιημένοι εξυπηρετητές
• 1,27 KW λιγότερη κατανάλωση ισχύος
• Power Usage Effectiveness (PUE): 2,11
Aπο το 2008 μέχρι σήμερα:
• 1.247,51 λιγότεροι τόνοι CO2 στην ατμόσφαιρα
• Κατά 1.247.511,14 KWh λιγότερη κατανάλωση ενέργειας