Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ»

Έναρξη: 
Πέμπτη, Ιούλιος 7, 2011
Λήξη: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 5, 2011
[Κλειστή]

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο: «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ» στο πλαίσιο του υποέργου 8: «Προμήθεια Εξοπλισμού» Κωδικός: EPSETKD0801. 

Κατεβάστε το τεύχος της προκήρυξης (δεξιά στήλη), συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο Δελτίο Παραλαβής Τευχους και αποστείλετε το στη διεύθυνση  epsetkd_tenders@ekt.gr για να ενημερώνεστε για τυχόν διευκρινίσεις που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Επίσης, παρέχονται διευκρινίσεις στο σχετικό αρχείο "Πίνακας Φορτίων Τροφοδοσίας Ικριωμάτων". Επίσημαίνεται ότι ο Πίνακας Φορτίων τροφοδοσίας ικριωμάτων είναι ενδεικτικός και ότι ανανεωμένη καταγραφή τροφοδοσίας ικριωμάτων και εξυπηρετητή ανά PDU θα γίνει από το ΕΚΤ κατά τη φάση της υλοποίησης του έργου.

Στο επισυναπτώμενο αρχείο (δεξιά στήλη) μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα ερωτηματα σας σχετικά με την παρούσα προκήρυξη.