Σχετικά

Οι υπηρεσίες Saas υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημοσίων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου", το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013). Πρόκειται για πράξη συγχρηματοδοτούμενη από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), η οποία αξιοποιεί πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", καθώς και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) "Μακεδονία-Θράκη", "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", "Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος" και "Αττική" (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Το έργο

Στόχος του έργου είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού περιβάλλοντος, με τη μορφή λογισμικού ως υπηρεσίας (SaaS), σε συνδυασμό με σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους, για την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας φορέων που διαθέτουν έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο καθώς και την υποστήριξή των φορέων αυτών για την ανάδειξη, διάχυση και επανάχρηση του περιεχομένου τους.Η υλοποίηση του έργου ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας, όπως προκύπτουν από την εμπειρία του ΕΚΤ, από το διεθνές περιβάλλον και τα αντίστοιχα πρότυπα. Οι προδιαγραφές αυτές αποτυπώνονται αναλυτικά στην επικαιροποιημένη μελέτη του ΕΚΤ με τίτλο "Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο"

Το ΕΚΤ, διαθέτοντας την κατάλληλη υποδομή, τεχνογνωσία και εμπειρία, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό κόμβο που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου φορέων, το οποίο θα συνδιαμορφώσει τη στρατηγική και τις προδιαγραφές για την αύξηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου στο ελληνικό διαδίκτυο.

Η στρατηγική επιλογή του ΕΚΤ να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου" αποτυπώνει την έμπρακτη υιοθέτηση των ευρωπαϊκών τάσεων για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Γνώσης, την ελεύθερη διακίνηση της γνώσης και την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Η ανοικτή πρόσβαση στο χώρο του πολιτισμού και της έρευνας βρίσκεται στον πυρήνα της ψηφιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται τόσο στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010, την Ψηφιακή Ατζέντα 2020, αλλά και στο σύνολο των ευρωπαϊκών οδηγιών και αποφάσεων αναφορικά με  το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης και τη συμβολή της ανοικτότητας στην καινοτομία και την ανάπτυξη.

Στην πράξη

Α) Οι υπηρεσίες Αποθετηρίων SaaS και OpenABEKT, καθώς και οι σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, διατίθενται αρχικά σε έναν ορισμένο αριθμό φορέων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε το ΕΚΤ.

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, ανταποκρίθηκαν περισσότεροι από 230 φορείς έγκριτου περιεχομένου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή του ΕΚΤ να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτής της παρέμβασης. Η επεξεργασία των απαντήσεών τους οδήγησε στην κατηγοριοποίησή των φορέων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του περιεχομένου τους, προκειμένου να ξεκινήσει η συνεργασία με τους πρώτους φορείς, η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η συνεργασία με τους πρώτους φορείς έχει ήδη ξεκινήσει προκειμένου να λάβουν τις υπηρεσίες Αποθετηρίου και OpenABEKT, ενώ η επικοινωνία με ένα ευρύτερο κύκλο φορέων πρόκειται να συνεχιστεί με ακόμη εντατικότερους ρυθμούς.

Στόχος των υπηρεσιών αυτών είναι η εξασφάλιση της ασφαλούς απόθεσης, οργάνωσης και διαφύλαξης του έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου των φορέων, με συγκεκριμένες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και, αφετέρου, η αποτελεσματικότερη διαχείριση του υλικού αυτού, με τις κατάλληλες λειτουργικότητες που διευκολύνουν την οργάνωση και προβολή του.

Β) Η υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης Ψηφιακού Περιεχομένου, η υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου και η Υπηρεσία Ελέγχου Διαλειτουργικότητας παρέχονται αρχικά σε συγκεκριμένους φορείς της χώρας, οι οποίοι υλοποιούν έργα ψηφιοποίησης πολιτιστικού υλικού, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τους οποίους το ΕΚΤ έχει υπογράψει σχετικά Πλαίσια Συνεργασίας, σύμφωνα με τους όρους των ως άνω Προσκλήσεων.

Οι δύο προσκλήσεις του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορούν, ως επί το πλείστον, φορείς που διαχειρίζονται πολιτιστικό περιεχόμενο, έχουν ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός κοινού πολιτιστικού ψηφιακού χώρου, όπου οι ψηφιακοί πόροι είναι εύκολα ευρέσιμοι, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς διαθέσιμοι στο κοινό.

Επιπλέον, στόχοι είναι η επανάχρηση των ψηφιακών πόρων (περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών) σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, η υλοποίηση δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του ελληνικού πολιτιστικού ψηφιακού αποθέματος με υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες, καθώς και η βιωσιμότητα και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών μετά το πέρας της χρηματοδότησης.

Οι συνεργασία με τους Δικαιούχους των Προσκλήσεων 31 και 31.2 προχωρά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών τους, με σκοπό τη βέλτιστη υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δρομολογηθεί.

Απώτερος στόχος του ΕΚΤ είναι το σύνολο των υπηρεσιών SaaS που αναπτύσσει να καταστούν διαθέσιμες σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ο οποίος διαθέτει έγκριτο ψηφιακό πολιτιστικό και επιστημονικό περιεχόμενο και ενδιαφέρεται να τις αξιοποιήσει για την ασφαλή απόθεση, την προτυποποιημένη τεκμηρίωση και την ανοικτή διάθεση και επανάχρησή του.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών της Πράξης,  επισκεφθείτε την ενότητα "Πρόοδος Υλοποίησης".   

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Με τον όρο "επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης" αποτυπώνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του ΕΚΤ ως διακριτής υποδομής εθνικής εμβέλειας, με θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση και διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας, εντός και εκτός της χώρας. Με διαρκή παρουσία στην ελληνική επιστημονική κοινότητα από το 1980, το ΕΚΤ αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σε συνδυασμό με σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους, ώστε να αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις, προσανατολισμένες στην ενίσχυση της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς παραγωγής έγκριτου περιεχομένου, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα. Περισσότερα για τον ρόλο και τις δραστηριότητες του ΕΚΤ βρίσκονται διαθέσιμα στο www.ekt.gr.