Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Οι φορείς που θα επιλέξουν να λάβουν τις υπηρεσίες Αποθετηρίων SaaS και OpenABEKT, θα υποστηριχθούν από το ΕΚΤ στην αξιοποίησή τους, μέσω της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές αναμένεται να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη που παρέχουν οι κύριες υπηρεσίες.

Υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και υποστήριξης

Οι υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και υποστήριξης αποτελούν συμπληρωματικές υπηρεσίες, τόσο για την υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS όσο και του OpenABEKT. Πρόκειται για υπηρεσίες που αφορούν την παροχή συνεχούς υποστήριξης και εκπαίδευσης για τη βέλτιστη χρήση των υπηρεσιών Αποθετηρίου SaaS και OpenABEKT. Έτσι, αναπτύσσονται εξειδικευμένες διαδικτυακές εφαρμογές που θα διευκολύνουν την εξ αποστάσεως οργανωμένη εκπαίδευση (e-learning) και υποστήριξη (e-helpdesk) των χρηστών. ΟΙ υπηρεσίες εξ αποστάσεων εκπαίδευσης περιέχουν πληθώρα εποπτικών μέσων, όπως κείμενα με αναλυτικές οδηγίες, πολυμεσικές εφαρμογές για την παρουσίαση της χρήσης των υπηρεσιών με αφηγηματικές περιγραφές και σενάρια χρήσης.

Γιατί είναι χρήσιμες οι υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και υποστήριξης; 

Με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των κύριων υπηρεσιών SaaS, αναπτύσεται παράλληλα το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό προγράμμα που  διευκολύνει το προσωπικό του κάθε φορέα να κατανοήσει ταχύτερα και στην πλήρη τους διάσταση, τις δυνατότητες και τις λειτουργίες των υπηρεσιών, με μεθόδους απλές και άμεσες. Παράλληλα, η διαρκής εξ’ αποστάσεως υποστήριξη επιτρέπει την άμεση επίλυση οποιουδήποτε διαχειριστικού ζητήματος. Μακροπρόθεσμα, η κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη των φορέων αναμένεται να οδηγήσει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των βασικών διαθέσιμων υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι το σύστημα ΑΒΕΚΤ, που διαθέτει σήμερα το ΕΚΤ, υποστηρίζεται από ηλεκτρονικό κέντρο υποστήριξης χρηστών, ενώ η εφαρμογή e-learning δίνει τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως επιμόρφωση των χρηστών του.

Υποστήριξη της εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων

Η υπηρεσία για την υποστήριξη της εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων παρέχεται στους φορείς με στόχο να συμβάλλει στην απλοποίηση των περίπλοκων, συχνά, νομικών διαδικασιών για τη νόμιμη διάθεση του ψηφιακού τους περιεχομένου. H υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά, τόσο για την υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS όσο και του OpenABEKT. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός συστήματος, το οποίο συμβάλλει αρχικά στον προσδιορισμό των δικαιωμάτων επί των ψηφιακών πόρων που διαθέτουν οι φορείς. Ακολούθως, αναπτύσσεται ένα σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε σχέση με τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποφυγή της προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και ιδιαίτερων κατηγοριών δικαιωμάτων (ιδίως σχετιζόμενων με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς). Επιπλέον, περιλαμβάνει λειτουργίες επιλογής αδειών για τη διάθεση του περιεχομένου, ανάλογα με την κατηγορία του ψηφιακού υλικού.

Γιατί είναι χρήσιμη η Υπηρεσία Υποστήριξης Εκκαθάρισης Δικαιωμάτων;

Η υπηρεσία υποστήριξης εκκαθάρισης δικαιωμάτων διευκολύνει:

  • τον κατά το δυνατόν ευκολότερο και αποτελεσματικότερο προσδιορισμό των δικαιωμάτων επί των συλλεγομένων ψηφιακών πόρων
  • την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για την αδειοδότηση των πόρων
  • τον περιορισμό του κινδύνου από παραβιάσεις του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή άλλων ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου
  • τη νόμιμη διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου.

Ενιαία Γνωσιακή Βάση

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Υπηρεσιών SaaS, θα παραχθεί ένας πολύτιμος όγκος πληροφορίας και οδηγιών σχετικά με:

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται μια "δεξαμενή γνώσης" που θα περιλαμβάνει το σύνολο της παραγόμενης υποστηρικτικής πληροφορίας. Η πολύτιμη αυτή γνωσιακή βάση θα περιλαμβάνει συνολικά θεματικές παρουσιάσεις, οδηγούς, αναφορές και διευκρινίσεις προς το σύνολο των συνεργαζόμενων φορέων, αλλά και το ευρύ κοινό.