Όροι Χρήσης

www.epset.gr

1. Οι Επισκέπτες/Χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου συμφωνούν και αποδέχονται τους παρακάτω όρους χρήσης. Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (εφεξής, EKT) συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφοριακά δεδομένα σας σύμφωνα με την πολιτική Προστασίας Δεδομένων βάσει της οποίας έγινε η συλλογή των δεδομένων. Το EKT μπορεί μελλοντικά να αναθεωρήσει τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Δεδομένων ενημερώνοντας για τις ενδεχόμενες αλλαγές αυτόν το δικτυακό τόπο. Όταν το EKT κάνει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή επί του περιεχομένου των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Δεδομένων, θα σας ενημερώσει με σχετική ευκρινή σημείωση επί του παρόντος δικτυακού τόπου. 

2. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με τους Όρους Χρήσης ή την Προστασία Δεδομένων σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το EKT στο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ekt@ekt.gr.

3. Εκτός αν άλλως ορίζεται, αυτός ο δικτυακός τόπος και τα περιεχόμενά του είναι ιδιοκτησία του EKT που εδρεύει στη διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635, Ελλάδα.

4. Εκτός αν άλλως ορίζεται, ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος δικτυακού τόπου είναι το EKT και προστατεύεται από το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο για την ποστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ EKT Αναφορικά με το περιεχόμενου του δικτυακού τόπου www.epset.gr επιτρέπεται η χρήση για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς εφόσον δεν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος, με αναφορά στην πηγή. Για λοιπές χρήσεις απαιτείται η άδεια του EKT ή/και του συγγραφέα.

6. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του δικτυακού τόπου www.epset.gr του EKT. 

7. Τα πληροφοριακά δεδομένα αυτού του δικτυακού τόπου περιλαμβάνουν κείμενα, γραφικά και άλλες πληροφορίες που προστατεύονται από νομοθεσία διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, πατέντες) όπως ορίζεται στο ελληνικό δίκαιο. Το EKT είναι φορέας κάθε σχετικού προστατευμένου δικαιώματος είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς κατόπιν παραχώρησης δικαιωμάτων από τους δημιουργούς επιτρέποντας τη χρήση του έργου τους ως μέρος του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου.

8.Οποιoδήποτε από αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα που διατίθενται σ' εσάς μέσω αυτού του δικτυακού τόπου δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις του EKT. Το EKT δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριακών δεδομένων, η δε παροχή αυτών μέσω αυτού του δικτυακού τόπου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με το EKT ή με τρίτους.

9. Εγγραφή: Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε συνδρομητής των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου, συμφωνείτε να: a. παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται από το EKT μέσω του δικτυακού τόπου στις σχετικές φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων για πρόσβαση στις υπηρεσίες του και b. διατηρείτε και επικαιροποιείτε τα πληροφοριακά δεδομένα σας έτσι ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

10. Κάθε φορά που παρέχετε οποιαδήποτε πληροφοριακά δεδομένα στο EKT: a. Συμφωνείτε να μεταβιβάζετε στο EKT κάθε αναγκαίο δικαίωμα από την πνευματική ιδιοκτησία επί του παρεχόμενου περιεχομένου έτσι ώστε να μπορεί το EKT να κάνει χρήση του περιεχομένου αυτού σ' αυτό το δικτυακό τόπο, και στα πλαίσια των σκοπών του EKT, και b. Εγγυάσθε στο EKT ότι αυτή η χρήση του παρεχόμενου περιεχομένου δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου επ' αυτού.

11.Αυτός ο δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του σας παρέχονται «ως έχουν». Το EKT δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με αυτό το δικτυακό τόπο και το περιεχόμενο του, και στα πλαίσια του νόμου, το EKT (οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, τα στελέχη του, οι υπάλληλοί του, και οι βοηθοί εκπλήρωσης του) παραιτείται από κάθε ευθύνη, ρητή ή εννοούμενη, αναφορικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, το περιεχόμενό του και τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται. Η παραίτηση από την ευθύνη περιλαμβάνει, ενδεικτικά αναφερόμενα, κάθε ευθύνη για την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, σαφήνεια, διαθεσιμότητα, και νομιμότητα της πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, πατέντας, ή άλλου δικαιώματος που σχετίζεται με το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου ή/και άλλου διασυνδεδεμένου δικτυακού τόπου. Το EKT (οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, τα στελέχη του, οι υπάλληλοί του, και οι βοηθοί εκπλήρωσης του) δεν φέρει ευθύνη ενώπιον σας ή ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, σχετικά με οποιαδήποτε ζημία από σύμβαση, αδικοπραξία από αμέλεια, ή με άλλο τρόπο προκληθείσα, για οποιαδήποτε ζημία, τυχαία ή έμμεση, ειδικής φύσης ή ζημία από ηθική βλάβη, που προκαλείται ή σχετίζεται με αυτό το δικτυακό τόπο ή το περιεχόμενό του ή οποιοδήποτε διασυνδεδεμένο δικτυακό τόπο.

12. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μην επιφέρετε καμία βλάβη στο EKT, τους διευθυντές, υπαλλήλους, προμηθευτές αυτού και στα σχετιζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μ' αυτό, αναφορικά με οποιαδήποτε ζημία ή κόστος (στα οποία συμπεριλαμβάνεται, ενδεικτικά αναφερόμενα, το κόστος εύλογης δικηγορικής αμοιβής) που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από την παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης.

13. Το EKT καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι σίγουρο ότι όλο το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου είναι σαφές, ορθό, πλήρες, επικαιροποιημένο, επαρκές και διαθέσιμο, ωστόσο δεν εγγυάται ότι όλες αυτές οι ιδιότητες του περιεχομένου θα συντρέχουν αμετάβλητες. Το EKT δεν δεσμεύεται για την έγκαιρη επικαιροποίηση και διόρθωση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

14. Το EKT καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των δικτυακών υποδομών του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι η λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) του θα είναι ακώλυτη ή αλάνθαστη, αμόλυντη από ιούς (viruses) ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Το EKT λαμβάνει μέτρα προστασίας με σκοπό ν' αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση, ή τροποποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας που τελούν υπό τον έλεγχο του. Παρόλα αυτά, επειδή κανένα σύστημα προστασίας, σύστημα μετάδοσης ή σύστημα μετάπτωσης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρόλο που το EKT κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας αναφορικά με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, το EKT δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) του ή την ασφάλεια των υποδομών μέσω των οποίων μεταδίδονται δεδομένα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων προς τους διακομιστές (servers) του EKT, ή την ασφάλεια κάθε πληροφοριακού δεδομένου που λαμβάνει το EKT ή οποιοσδήποτε τρίτος μέσω του παρόντα δικτυακού τόπου ή μέσω διασύνδεσης με αυτόν.

15. Το EKT μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη μορφή (format) ή/και στο περιεχόμενο ή/και στις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του δικτυακού τόπου όποτε το κρίνει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση παρά μόνο με τη σχετική σημείωση περί των ενεργειών αυτών στο δικτυακό τόπο. Θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές εάν χρησιμοποιείτε αυτό το δικτυακό τόπο μετά τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του περιεχόμενου του. Το EKT μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα αυτού του δικτυακού τόπου προσωρινά ή μόνιμα (για οποιονδήποτε λόγο, όπως συνεπεία τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης περιεχομένου) και δεν εγγυάται ότι αυτός ο δικτυακός τόπος θα είναι διαθέσιμος σ' εσάς οποτεδήποτε.

16. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του δικτυακού τόπου η αντανάκλαση (mirroring) αυτού του δικτυακού τόπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του EKT. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου αλλά όχι να αναπαράγετε το περιεχόμενό του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείτε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του δικτυακού τόπου, καθώς επίσης και ότι δε συσχετίζετε με τη δημιουργία του συνδέσμου το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίες. Επιπλέον, προϋποτίθεται ότι ο δικτυακός τόπος στον οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος που έχετε δημιουργήσει με το περιεχόμενο του παρόντα δικτυακού τόπου, δεν περιέχει στοιχεία που στοιχειοθετούν παραβίαση διανοητικής ιδιοκτησίας, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα ή οι πατέντες, ούτε περιέχει στοιχεία που συνιστούν παράνομο, ζημιογόνο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Το EKT διατηρεί το δικαίωμα ν' αξιώσει από εσάς να άρετε οποιονδήποτε σύνδεσμο μ' αυτό το δικτυακό τόπο.

17. Αυτός ο δικτυακός τόπος δίνει στους χρήστες του τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ειδικές συνδέσεις (συνδέσμους, υπερσυνδέσμους, καταχωρήσεις προβολής (banners)) προς τους δικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι τρίτοι είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων. Το EKT δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα αυτών των δικτυακών τόπων τρίτων και δεν εγκρίνει ή αποδέχεται ευθύνη για το περιεχόμενο, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, πραγματικότητα, και σαφήνεια των πληροφοριών του περιεχομένου αυτών των δικτυακών τόπων τρίτων ή ευθύνη για την ποιότητα και στοιχεία των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες μέσω αυτών των δικτυακών τόπων τρίτων. Το EKT δεν έχει καμία ευθύνη για σφάλματα ή λειτουργικές αστοχίες στους δικτυακούς τόπους τρίτων, ούτε έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστούν οι χρήστες συνεπεία της πρόσβασής τους σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή συνεπεία της χρήσης πληροφοριών, υπηρεσιών ή προϊόντων που είναι διαθέσιμα μέσω των δικτυακών τόπων τρίτων.

18. Μερικά μέρη αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να περιέχουν διαφημιστικές καταχωρήσεις. Το EKT δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των διαφημιστικών καταχωρήσεων ή για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια σε οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα ή χορηγία. Αυτά είναι ευθύνη του διαφημιστή.

19. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου του EKT επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια του νόμου, και για νόμιμες χρήσεις που δεν εμποδίζουν τρίτους να έχουν πρόσβαση σ' αυτό το δικτυακό τόπο. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το δικτυακό τόπο σύννομα, λαμβάνοντας υπόψη τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης. Δεν σας επιτρέπεται να προβαίνετε σε πράξεις ή παραλήψεις που πιθανόν επιφέρουν ζημία ή δυσλειτουργία σ' αυτό το δικτυακό τόπο, ή επιδράσουν αρνητικά ή διακινδυνεύσουν την παροχή των υπηρεσιών του EKT. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το EKT έχει το δικαίωμα να παύσει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβασή σας για χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

20. Αυτός ο δικτυακός τόπος αφορά σε πληροφοριακό περιεχόμενο και ως εκ τούτου το EKT αναμένει ότι οι επισκέπτες/χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου θα συμπεριφέρονται αναλόγως. Σε περίπτωση συντονισμού συμμετοχικής δράσης μέσω Διαδικτύου, το πρόσωπο στο οποίο το EKT έχει αναθέσει το συντονισμό θα ενεργεί κατά τη βέλτιστη κρίση του για τη διαπίστωση της σκοπιμότητας και της καλής πίστης των προσώπων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα μέσω του Διαδικτύου.

21. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος από τους Όρους Χρήσης, κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από τους Όρους Χρήσης, ενώ οι υπόλοιποι όροι δεν θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη αδράνεια του EKT για να επιβάλλει συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.

22. Το EKT έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή σας τον παρόντα δικτυακό τόπο και τα πληροφορικά δεδομένα του σε τρίτους, στα πλαίσια στρατηγικών συμμαχιών του EKT με τρίτους ή σε περίπτωση που επέλθη αλλαγή στη μετοχική σύνθεση του νομικού προσώπου του EKT ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ' αυτό ή ανήκουν σ' αυτό ή σε περίπτωση συγχώνευσης ή ενοποίησης που αφορά στον νομικό πρόσωπο του EKT ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ' αυτό ή ανήκουν σ' αυτό ή σε περίπτωση πώλησης μέρους του κεφαλαίου του ή διάθεσης των δραστηριοτήτων του ή αυτών που αφορούν στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ' αυτό ή ανήκουν σ' αυτό. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Όρους Χρήσης, οι όροι αυτοί καθώς και η Πολιτική Δεδομένων αυτού του δικτυακού τόπου του EKT έχουν ισχύ άμεσα και συνολικά, χωρίς κανένα ρητό ή νοούμενο περιορισμό, αλλοίωση, ένσταση ή άρνηση του περιεχομένου τους.

23. Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που προκύψει αναφορικά με τους Όρους Χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου, είτε πρόκειται για συμβατική σχέση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη σχέση, να υποβληθείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία Ελληνικού δικαστηρίου.