Ψηφιακό Περιεχόμενο
Ηλεκτρονικά Αποθετήρια Ηλεκτρονικές Εκδόσεις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Διαδραστικός Πολιτισμός Δείκτες

Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης της Πληροφορίας για την Ερευνητική Δραστηριότητα (CRIS)

Η ανάγκη για ποιοτική και αξιόπιστη διαχείριση των ερευνητικών αποτελεσμάτων αποτελεί το βασικό κίνητρο για την ανάπτυξη των σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας για την ερευνητική δραστηριότητα (Current Research Information Systems - CRIS).

Ένα σύγχρονο σύστημα CRIS καταγράφει, επεξεργάζεται και παρουσιάζει, ως ανοικτά δεδομένα, δείκτες και μετρήσεις σχετικές με την ερευνητική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην καταγραφή των αποτελεσμάτων της ερευνητικής προσπάθειας (δημοσιεύσεις, πατέντες, ερευνητικά δεδομένα, υπηρεσίες) και τη σύνδεσή τους με το περιβάλλον από το οποίο αυτά προέρχονται (ερευνητές, οργανισμοί, χρηματοδοτούμενα προγράμματα και έργα, ερευνητικές υποδομές).

Αξιόπιστη Πληροφόρηση για την Έρευνα 

Τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης της πληροφορίας για την ερευνητική δραστηριότητα σήμερα λειτουργούν με επιτυχία στον διεθνή χώρο ως αυτόνομα συστήματα που παρέχουν κεντρική και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και σε επίπεδο κρατών, οργανισμών, επιστημονικών πεδίων κ.λπ. Η χρήση τους έχει διαδοθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να θεωρούνται απαραίτητο εργαλείο για τη διαχείριση, διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.

 

Οφέλη από τα Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας για την Ερευνητική δραστηριότητα (CRIS)


Η υποστήριξη της διάδοσης της γνώσης και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας σε συλλογικό επίπεδο είναι μόνο μερικά από τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρουν τα καινοτόμα αυτά συστήματα στον πολιτισμό και την επιστήμη.

Ειδικότερα, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία κρατάει τα κλειδιά της προόδου:

Οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε εξειδικευμένο λογισμικό και συστήματα επεξεργασίας δεδομένων που επιτρέπουν την παρουσίαση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της σύγχρονης έρευνας για τη συλλογική ευημερία.

Οι ερευνητές αποκτούν άμεση και ελεύθερη πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσματα και σχετικό λογισμικό με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν πληροφορίες από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές.

Οι διοικητικοί φορείς έχουν στα χέρια τους δείκτες, βιβλιομετρικά στοιχεία, εμπεριστατωμένες αναλύσεις και συγκριτικές πληροφορίες για την ερευνητική δραστηριότητα φορέων.

Τα ερευνητικά συμβούλια αποκτούν ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης στη χρηματοδότηση της έρευνας.

Οι επιχειρήσεις και οι φορείς τεχνολογικής ανάπτυξης αποκτούν πρόσβαση σε πρωτοποριακά ερευνητικά αποτελέσματα και τεχνολογικές λύσεις, εντοπίζουν τους ανταγωνιστές τους και τους συνεργάτες τους στην ερευνητική τους δραστηριότητα.

Oργανισμός EuroCRIS  Ο διεθνής οργανισμός euroCRIS είναι ο κύριος φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα των Συστημάτων CRIS. Διαχειρίζεται τα συστήματα διαχείρισης πληροφορίας για την έρευνα στην Ευρώπη και  θέτει ως επόμενο στοίχημα να διασφαλίσει τη δυνατότητα διασύνδεσης των συστημάτων αυτών σε διακρατικό επίπεδο, και τη συμβατότητα του περιεχομένου τους, σύμφωνα με μοντέλο διαλειτουργικότητας δεδομένων CERIF (Common European Research Information Format).  

Ανάπτυξη Πλατφόρμας CRIS  Με απώτερο στόχο τη διάθεση των συστημάτων αυτών στους ελληνικούς ακαδημαϊκούς φορείς, η διαμόρφωση της αντίστοιχης προκήρυξης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με  εκπροσώπους ης ακαδημαϊκής κοινότητας και του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την προκήρυξη του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού "Ανάπτυξη Πλατφόρμας CRIS".