ΕΠΣΕΤ- ΚΔ: Πρόοδος υλοποίησης & παρεχόμενες υπηρεσίες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τρίτη, Νοέμβριος 12, 2013

Η παρουσίαση αποτελεί μια συνοπτική, αλλά ταυτόχρονα συγκεντρωτική, αποτύπωση της προόδου της  πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες», την οποία υλοποιεί το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Πιο συγκεκριμένα, αφορά την πρόοδο του ΕΠΣΕΤ- ΚΔ, όπως αποτυπώθηκε στο τέλος του Α’ εξαμήνου 2013, με αναφορές σε κάθε διακριτή υπηρεσία του ΕΚΤ που εντάσσεται σε και χρηματοδοτείται από την πράξη ΕΠΣΕΤ ΚΔ.