Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν. (2012), Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Παρασκευή, Ιούνιος 1, 2012

Η μελέτη με τίτλο "Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010, Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά" είναι η δεύτερη κατα σειρά μεταξύ της σειράς μελετών που έχει καθιερώσει το ΕΚΤ με σκοπό τη δημιουργία αξιόπιστης βάσης για την παρουσίαση και την παρακολούθηση της εξέλιξης των στοιχείων που προσδιορίζουν το ερευνητικό περιβάλλον της Ελλάδας συγκρινόμενο με το αντίστοιχο των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Στίς προθέσεις μας είναι να συμμετέχουμε με στοιχεία στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).