Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2010: Τομέας Βιοεπιστημών

Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραϊσκος Δ. (2012), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τρίτη, Ιούνιος 5, 2012
Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει εστιασμένη ανάλυση των βιβλιομετρικών δεικτών των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων της περιόδου 2000-2010 που αφορούν τον τομέα  των Βιοεπιστημών. Υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με τη συνεργασία των καθηγητών κ. Αχιλλέα Γραβάνη, Προέδρου, και του κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, Μέλους, του  Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου - τομέας Βιοεπιστημών του Εθνικού Συμβουλίου  Έρευνας και Τεχνολογίας. Αναλυτικότερα, η έκθεση που πραγματοποιήθηκε με βάση  τη μεθοδολογική προσέγγιση και το περιβάλλον των εργαλείων που έχει αναπτύξει το  ΕΚΤ, σκοπό έχει την παρουσίαση των βιβλιομετρικών δεικτών που επιτρέπουν την κατα-  γραφή της ερευνητικής δραστηριότητας που ασκείται από τους επιμέρους φορείς στις  επιμέρους θεματικές περιοχές του ευρύτερου τομέα των Βιοεπιστημών, την εξέλιξη των δεικτών στη διάρκεια της δεκαετίας που εξετάζεται και την ανάδειξη των επιστημονικών  περιοχών αριστείας. Η έκθεση θα πρέπει να διαβαστεί έχοντας υπόψη το μεθοδολογικό  πλαίσιο που αναλυτικά περιγράφεται στη μελέτη του ΕΚΤ με τίτλο "Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010, Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά".