Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας / Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες: Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι – Υπηρεσίες

Δρ.Σαχίνη E., Δρ. Μάλλιου N., Δρ. Χούσος N., Δρ. Σταθόπουλος Π. Αθήνα, 2011

Τρίτη, Μάρτιος 1, 2011

Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) είναι η εθνική ερευνητική e-υποδομή για την οργάνωση και διάθεση ψηφιακής πληροφορίας και περιεχομένου επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού.

Αναπτύσσεται από το 1996, με χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η ανάπτυξη του ΕΠΣΕΤ βασίζεται στη τεχνογνωσία και εμπειρία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (EKT), στα υπάρχοντα και αναδυόμενα διεθνή πρότυπα και στις πρωτοποριακές Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο οι βασικοί άξονες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της τρέχουσας φάσης του έργου (ΕΠΣΕΤ/Κοινωνικά Δίκτυα-Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες), οι κύριοι στόχοι και δράσεις που θα υλοποιηθούν, οι υπηρεσίες που θα παρέχονται και οι ομάδες χρηστών που ωφελούνται από την υλοποίησή του.