Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο "Υπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες" κωδικός: EPSETKD1001

Έναρξη: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 9, 2012
Λήξη: 
Πέμπτη, Νοέμβριος 29, 2012
[Κλειστή]

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Υπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες", κωδικός: EPSETKD1001, στο πλαίσιο του υποέργου 10 "Υπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες", της Πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες", με κωδικό ΟΠΣ 296115 και ΣΑΕ 0138.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων "Ψηφιακή Σύγκλιση", "Μακεδονία Θράκη", "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", "Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος" και "Αττική".
Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις έγγραφα και επώνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση epsetkd_tenders@ekt.gr, με τηλεμοιότυπο στον αριθμό 210/7246824 και με ταχυδρομείο στη διεύθυνση Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35, Αθήνα, Υπόψη: Γραμματείας ΕΚΤ, αναφέροντας τον τίτλο και τον κωδικό του διαγωνισμού.


Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα παρέχονται από το ΕΚΤ/ΕΙΕ διευκρινιστικές απαντήσεις οι οποίες θα αναρτηθούν και συγκεντρωτικά στους δικτυακούς τόπους http://www.epset.gr/el/Press-Center/Announcements και http://www.ekt.gr/news/tenders.