Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Παραγωγή εκπαιδευτικού & επιμορφωτικού υλικού (με χρήση social networks-user generated content)», κωδικός: EPSETKD0401

Έναρξη: 
Πέμπτη, Ιούλιος 31, 2014
Λήξη: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 19, 2014
[Κλειστή]

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο: «Παραγωγή εκπαιδευτικού & επιμορφωτικού υλικού (με χρήση social networks-user generated content)» στο πλαίσιο του Υποέργου 04: «Παραγωγή εκπαιδευτικού & επιμορφωτικού υλικού (με χρήση social networks-user generated content)» Κωδικός: EPSETKD0401.
  • "Κατεβάστε" το τεύχος της Προκήρυξης     
     
  • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους  και αποστείλετε το στη διεύθυνση epsetkd_tenders@ekt.gr για να ενημερώνεστε για τυχόν διευκρινίσεις που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού
     
  • Διευκρινιστικά Στοιχεία για τον Διαγωνισμό 
  • Διευκρινιστικά Στοιχεία για τον Διαγωνισμό ΙΙ 
  • Διευκρινιστικά Στοιχεία για τον Διαγωνισμό ΙΙΙ  
  • Διευκρινιστικά Στοιχεία για τον Διαγωνισμό ΙV