Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Υπολογιστικός Εξοπλισμός», κωδικός: EPSETKD0901

Έναρξη: 
Πέμπτη, Δεκέμβριος 5, 2013
Λήξη: 
Δευτέρα, Ιανουάριος 20, 2014
[Κλειστή]

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο: «Υπολογιστικός Εξοπλισμός», κωδικός: EPSETKD0901, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες», ΟΠΣ 296115, στο πλαίσιο του Υποέργου 09: «Υπολογιστικός Εξοπλισμός».

  • "Κατεβάστε" το τεύχος της Προκήρυξης     
     
  • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους  και αποστείλετε το στη διεύθυνση epsetkd_tenders@ekt.gr για να ενημερώνεστε για τυχόν διευκρινίσεις που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού
     
  • Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό
     
  • Επιπρόσθετες Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό

Ανακοίνωση    
Λόγω της καθυστερημένης αποστολής αιτήματος για παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «Υπολογιστικός Εξοπλισμός», κωδικός EPSETKD0901, και σε συνδυασμό με το ότι η απαιτούμενη τυπική διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν δυνάμεθα να παρέχουμε οποιαδήποτε παράταση.
Επίσης θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Αναθέτουσα Αρχή είχε ήδη δώσει χρονικό διάστημα κατάθεσης των προσφορών μεγαλύτερο από το απαιτούμενο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη σωστής και άρτιας προετοιμασίας από τους υποψήφιους. αλλά και τη διασφάλιση επαρκούς και υγιούς ανταγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις του έργου και η ανάγκη άμεσης υλοποίησής του  δεν δίνουν περιθώρια στην Αναθέτουσα Αρχή να αποφασίσει την παράταση της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. Όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη το ασφυκτικά μικρό χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ, γεγονός που επιτείνει την ανάγκη για  κατακύρωση και ολοκλήρωση του εν λόγω έργου χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση.