Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Δημόσια Διαβούλευση έργου «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ» κωδικός: EPSETKD0801

Έναρξη: 
Τετάρτη, Μάρτιος 23, 2011
Λήξη: 
Πέμπτη, Απρίλιος 7, 2011
[Κλειστή]

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», κωδικός: EPSETKD0801, στο πλαίσιο του υποέργου 8 «Προμήθεια Εξοπλισμού», της Πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες», με κωδικό MIS 296115 και ΣΑΕ 0138.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Αττική».

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται από το ΕΚΤ/ΕΙΕ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση epsetkd_tenders@ekt.gr.

Τα σχόλια υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση epsetkd_tenders@ekt.gr.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Δ. Τριανταφυλλίδου

Γραμματεία του Εθνικού Κεντρου Τεκμηρίωσης,

Tηλ: 210 7273900 

Ώρες 11.00-14.00 

Λ. Βασ.Κωνσταντίνου 48

ΤΚ11635 Αθήνα