Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Δημόσια Διαβούλευση έργου "Ανάπτυξη Πλατφόρμας CRIS"

Έναρξη: 
Παρασκευή, Οκτώβριος 7, 2011
Λήξη: 
Δευτέρα, Οκτώβριος 31, 2011
[Κλειστή]

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Ανάπτυξη Πλατφόρμας CRIS", κωδικός: EPSETKD0601, στο πλαίσιο του υποέργου 6 "Ανάπτυξη Προηγμένων Λειτουργιών για τις Υπηρεσίες", της Πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες", με κωδικό MIS 296115 και ΣΑΕ 0138.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων "Ψηφιακή Σύγκλιση", "Μακεδονία Θράκη", "Kρήτη & Νήσοι Αιγαίου", "Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος" και "Αττική".

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται από το ΕΚΤ/ΕΙΕ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση epsetkd_tenders@ekt.gr.

Τα σχόλια υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση epsetkd_tenders@ekt.gr. Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Δ. Τριανταφυλλίδου.