Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Δημόσια Διαβούλευση έργου "Δράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης ωφελούμενου πληθυσμού / Υποστήριξη παρεχόμενων υπηρεσιών"

Έναρξη: 
Τετάρτη, Αύγουστος 8, 2012
Λήξη: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 3, 2012
[Κλειστή]

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Δράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης ωφελούμενου πληθυσμού / Υποστήριξη παρεχόμενων υπηρεσιών", κωδικός: EPSETKD0501, στο πλαίσιο του υποέργου 5 "Δράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης ωφελούμενου πληθυσμού / Υποστήριξη παρεχόμενων υπηρεσιών", της Πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες", με κωδικό ΟΠΣ 296115 και ΣΑΕ 0138. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων "Ψηφιακή Σύγκλιση", "Μακεδονία Θράκη", "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", "Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος" και "Αττική".

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται από το ΕΚΤ/ΕΙΕ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση epsetkd_tenders@ekt.gr

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης: Δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο ή  ερώτημα στη Δημόσια Διαβούλευση.

Υπεύθυνός επικοινωνίας: Γραμματεία ΕΚΤ