Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Η τεχνολογική υποδομή στο ΕΠΣΕΤ: Εφαρμόζοντας τις αρχές της Πράσινης Πληροφορικής

Η Πράσινη Πληροφορική στο EKT

Τώρα:
• Eκτελούνται 7 εικονικοποιημένοι εξυπηρετητές
• 1,27 KW λιγότερη κατανάλωση ισχύος
• Power Usage Effectiveness (PUE): 2,11
Aπο το 2008 μέχρι σήμερα:
• 1.247,51 λιγότεροι τόνοι CO2 στην ατμόσφαιρα
• Κατά 1.247.511,14 KWh λιγότερη κατανάλωση ενέργειας
11/09/2012

Ο όρος "Πράσινη Πληροφορική" (Green IT ή Green Computing) συναντάται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Στην παγκόσμια προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, είναι πλέον γεγονός ότι μπορεί να συνεισφέρει και ο τομέας της πληροφορικής. Τα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσονται στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) για την οργάνωση, διαχείριση, αποθήκευση και διατήρηση του ψηφιακού επιστημονικού, ερευνητικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας έχουν ως στόχο τη βέλτιστη διαχείριση ενεργειακών αναγκών με τρόπο που μεριμνά για το φυσικό περιβάλλον.

Οι εφαρμογές της Πράσινης Πληροφορικής αποσκοπούν στο να ευθυγραμμίσουν την οικονομική βιωσιμότητα και τη βέλτιστη αποδοτικότητα των υποδομών με τις κοινωνικές και ηθικές ευθύνες που απορρέουν από την ανάγκη για μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος επιχειρήσεων, οργανισμών και κρατών στο φυσικό περιβάλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση, στo πλαίσιo του ΕΠΣΕΤ, και στο Datacenter του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης αναπτύσσονται τεχνολογίες και λογισμικά εργαλεία φιλικά προς το περιβάλλον, όπως είναι η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ενεργειακής κατανάλωσης και η βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης του Datacenter, καθώς και η εφαρμογή τεχνολογιών εικονικοποιήσης (Virtualization) στην πληροφοριακή υποδομή.

Οι αρχές της Πράσινης Πληροφορικής αποτέλεσαν κατευθυντήριο σημείο για την υλοποίηση του ΕΠΣΕΤ. Η virtualised λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και ο εκσυγχρονισμός του Datacenter του ΕΚΤ είναι μερικές από τις υποδομές που εφαρμόζουν προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης και επιτυγχάνουν τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο επίπεδο του Datacenter. Η τεχνολογική υποδομή του ΕΠΣΕΤ φιλοξενείται στο Datacenter του Eθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, όπου υπάρχει και ο κόμβος του HellasGrid καθώς και τεχνολογικός εξοπλισμός του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του Υποέργου 8 του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" ολοκληρώθηκαν οι εξής διαδικασίες και ενέργειες:

  • Ενεργειακή ανακατασκευή του Datacenter EKT με την εγκατάσταση συστήματος "Cold Isle Containment" και τη χρήση εργαλείων CFD (Computational Fluid Mechanics). Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση του δείκτη Power Usage Effectiveness σε αυξημένα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης και οικονομίας. Εκτιμάται ότι μια προσδοκώμενη βελτίωση 5% στην ενεργειακή απόδοση του Datacenter του ΕΚΤ, έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση 50 περίπου λιγότερων τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ετησίως.
  • Εγκατάσταση πλήρους μετρητικής υποδομής για τον υπολογισμό, την καταγραφή και παρουσίαση του δείκτη "Power Usage Effectiveness-PUE" (σύμφωνα με τις οδηγίες του Green Grid) καθώς και άλλων δεικτών ενεργειακής απόδοσης σε πραγματικό χρόνο και σε πολλαπλά σημεία.
  • Διάθεση εργαλείων παρακολούθησης και αναφοράς του PUE του Datacenter του EKT στο κοινό σε εύκολα κατανοητή μορφή (π.χ. ημερήσια γραφική απεικόνιση, εβδομαδιαία αυτοματοποιημένη αναφορά στο twitter).
  • Επέκταση συστήματος για την παρακολούθηση και αναφορά στα οφέλη που προκύπτουν από την πλατφόρμα παροχής εικονικών μηχανών του ΕΚΤ σε πραγματικό χρόνο. Στα πλαίσια των ενεργειών επέκτασης, αναπτύχθηκε νέα έκδοση για το εργαλείο μέτρησης και γραφικής απεικόνισης του κέρδους που προκύπτει από τη χρήση εικονικών μηχανών έναντι φυσικών εξυπηρετητών, τόσο σε επίπεδα ενέργειας (KWh), διοξειδίου του άνθρακα (tons of CO2), όσο και σε οικονομική βάση (λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικά μετρούμενες τιμές PUE).

Μελλοντικές ενέργειες
Ανάμεσα στις προγραμματισμένες ενέργειες του ΕΚΤ στο τομέα των πληροφοριακών συστημάτων, βρίσκεται ο σχεδιασμός υποδομής παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το εξελισσόμενο μοντέλο του SasS (Software as a Service). Οι υπηρεσίες που σχεδιάζονται, απευθύνονται στην ελληνική κοινότητα βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων και ευρύτερα σε πλήθος από πολιτιστικούς φορείς. Οι ολοκληρωμένες λύσεις για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών ψηφιακών αποθετηρίων στηρίζονται σε δικτυακές εφαρμογές λογισμικού (Cloud) μέσω μιας υποδομής SaaS -παροχής απο το ΕΚΤ- και υιοθετούν τις αρχές της Πράσινης Πληροφορικής. Η εφαρμογή της Πράσινης Πληροφορικής στα συστήματα SaaS, είναι καίριας σημασίας καθώς προσφέρει λύσεις που, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση και αυξάνουν την αποδοτικότητα των συνδρομητικών εφαρμογών.

 
 

Το Datacenter του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό χώρο, καθώς εκτός απο την e-υποδομή του φορέα και του κόμβου Hellas Grid Athena, φιλοξενεί και τους κόμβους GEANT, ΠΙΘΟΣ και ViMA της ΕΔΕΤ ΑΕ, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Η πλατφόρμα εκτέλεσης εικονικών μηχανών στο Datacenter λειτουργεί ήδη από το 2007, υποστηρίζει περίπου 110 εικονικούς εξυπηρετητές σήμερα και έχει επιτύχει σημαντική μείωση περιβαλλοντικού και οικονομικού κόστους ενέργειας.