Υπηρεσίες SaaS

Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ), αναπτυξιακός άξονας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), αποτελεί μια εθνική ερευνητική ηλεκτρονική υποδομή (research e-infrastructure) με κύρια αποστολή να συμβάλλει στην:

ενίσχυση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας

προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας

δημιουργία, οργάνωση και αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου

διεύρυνση της ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά αποτελέσματα

επανάχρηση του επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου

υλοποίηση συνεργατικών πρωτοβουλιών, εθνικών και διεθνών, που έχουν στόχο τη διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου και τη διαλειτουργικότητα υποδομών, συστημάτων και δεδομένων.

Επόμενο στρατηγικό βήμα για το ΕΚΤ αποτελεί η εξέλιξη και ολοκλήρωση του ΕΠΣΕΤ ως εθνικής ηλεκτρονικής υποδομής. Αυτό γίνεται πραγματικότητα μέσω της ανάπτυξης και παροχής σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών, προς ένα ευρύ φάσμα φορέων και όχι μεμονωμένων χρηστών μόνο. Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως το εξελισσόμενο μοντέλο SaaS (Software as a Service = Λογισμικό ως Υπηρεσία) και το Cloud Computing (Υπολογιστικό Νέφος), σε συνδυασμό με την υιοθέτηση σύγχρονων επιχειρησιακών μεθόδων.

Οι υπηρεσίες SaaS απευθύνονται σε φορείς παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου (βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και πολιτιστικούς φορείς ευρύτερα), σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής τους παρουσίας, μέσα από ολοκληρωμένες λύσεις που επιτρέπουν την τεκμηριωμένη απόθεση, την ασφαλή διαφύλαξη, οργάνωση και διάθεση του ψηφιακού τους περιεχομένου και των δεδομένων τους. Παρέχονται από το ΕΚΤ χωρίς κόστος για τους φορείς, διαδικτυακά, σε εικονικό λειτουργικό περιβάλλον, χωρίς τοπική εγκατάσταση, αλλά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του κάθε φορέα. Υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου" που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013). Η υλοποίηση των υπηρεσιών ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας, όπως προκύπτουν από την εμπειρία του ΕΚΤ, από το διεθνές περιβάλλον και τα αντίστοιχα πρότυπα. Οι προδιαγραφές αυτές αποτυπώνονται αναλυτικά στην επικαιροποιημένη μελέτη του ΕΚΤ με τίτλο "Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο".

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση εθνικής εμβέλειας. Μια παρέμβαση η οποία συνοδεύεται από υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης των φορέων στους οποίους απευθύνεται, ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της. Στόχος της είναι να αποτελέσει μια στρατηγική συνεργασία απο έγκριτους πνευματικούς φορείς της χώρας, η οποία θα φέρει κοντά οργανισμούς από κάθε σημείο της Ελλάδας, οδηγώντας στη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος, ικανού να αλλάξει το παράδειγμα στη διαχείριση και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου.

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται, ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλου του κύκλου ζωής του ψηφιακού περιεχομένου: από την οργάνωση και την τεκμηρίωσή του βάσει διεθνών προτύπων, μέχρι τη διαχείριση, διάθεση, επανάχρηση και ασφαλή απόθεσή του.