Έλεγχος Διαλειτουργικότητας

Το ΕΚΤ πρόκειται να διαθέσει, καταρχάς, σε συγκεκριμένους φορείς της χώρας, οι οποίοι υλοποιούν έργα ψηφιοποίησης πολιτιστικού υλικού στο πλαίσιο των Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», την Υπηρεσία Ελέγχου Διαλειτουργικότητας του ψηφιακού υλικού τους.

Τι είναι η Υπηρεσία Ελέγχου Διαλειτουργικότητας;

Ο έλεγχος διαλειτουργικότητας, ή "αυτόματος έλεγχος συμμόρφωσης - validator", είναι μία υπηρεσία η οποία παρέχεται μέσα από διαδικτυακή εφαρμογή που χειρίζονται εξουσιοδοτημένοι χρήστες από κάθε φορέα. Επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοικτών δεδομένων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των ανωτέρω Προσκλήσεων, όπως περιγράφονται σε συγκεκριμένα Πλαίσια Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί από τους φορείς, αλλά και στην επικαιροποιημένη μελέτη του ΕΚΤ με τίτλο "Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο".

Συνοδεύεται από ηλεκτρονικό διαδραστικό σύστημα διαρκούς καταγραφής των ψηφιακών πόρων (δεδομένων, μεταδεδομένων και υπηρεσιών) και του επιπέδου διαλειτουργικότητας  των φορέων. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στους φορείς να αξιολογούν την ικανότητα και ωριμότητά τους, σε σχέση με το επίπεδο διαλειτουργικότητας που απαιτείται από τις Προσκλήσεις 31 και 31.2. Επίσης, επιτρέπει την εξαγωγή εκθέσεων ικανότητας, σε σχέση με την ανοικτότητα και διαλειτουργικότητα των δεδομένων και υπηρεσιών που παρέχονται από αυτούς.

Γιατί να χρησιμοποιήσω την Υπηρεσία Ελέγχου Διαλειτουργικότητας;

Η υπηρεσία εξασφαλίζει τη συμβατότητα με διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, σε επίπεδο δεδομένων, μεταδεδομένων και υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, κάθε φορέας αποκτά τη δυνατότητα να παρέχει ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα, να "τροφοδοτήσει" με έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο εθνικές ερευνητικές υποδομές, αλλά και αναγνωρισμένες διεθνείς υποδομές, όπως η Europeana, με δυνατότητες περαιτέρω χρήσης της ψηφιακής πληροφορίας.