Αποθετήρια SaaS

Τι είναι η Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS;

Η υπηρεσία αποθετηρίων SaaS αφορά την οργάνωση, διαχείριση, διάθεση και αποθήκευση του ψηφιακού περιεχομένου που διαθέτει κάθε φορέας με προτυποποιημένο τρόπο. Η Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS παρέχει στον κάθε φορέα τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του αποθετήριο, με ημιαυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω διαδικτύου, ανεξαρτήτως του λειτουργικού συστήματος που διαθέτει, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις από το προσωπικό του.

Το αποθετήριο λειτουργεί ως κύριο σημείο σταθερής απόθεσης και διάθεσης. Το αποθετήριο φιλοξενείται στις υποδομές Νέφους του ΕΚΤ, ενώ το περιεχόμενο και τα δεδομένα του αποθετηρίου διατίθενται στον τελικό χρήστη μέσα από γραφικό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του φορέα. Μεταξύ των δυνατοτήτων που παρέχει ένα αποθετήριο περιλαμβάνονται υπηρεσίες αναζήτησης, πλοήγησης, πρόσβασης στο περιεχόμενο μέσω μόνιμων προσδιοριστών, κατάθεσης και διαχείρισης περιεχομένου, καθώς και ασφαλούς διαφύλαξης και διατήρησης του ψηφιακού υλικού.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε φορέας αποκτά τη δυνατότητα να αποθηκεύσει το ψηφιακό του περιεχόμενο σε μία υποδομή Νέφους, στην οποία θα διατηρηθεί εσαεί με ασφάλεια, προστατευμένο από κάθε είδους φυσική ή άλλη καταστροφή. Ταυτόχρονα, το περιεχόμενο αυτό είναι προσβάσιμο απευθείας μέσω του δικτυακού τόπου του φορέα, από κάθε επισκέπτη του. Εναλλακτικά, εάν ο φορέας το επιθυμεί, η πρόσβαση στο περιεχόμενό του για το ευρύ κοινό θα είναι δυνατή από το ψηφιακό περιβάλλον του ίδιου του αποθετηρίου, το οποίο θα διαμορφωθεί ειδικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις του.

Το αποθετήριο μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο κάθε μορφής (εικόνα, κείμενο, ήχο, βίντεο, πολυμέσα και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις) καθώς και δεδομένα τεκμηρίωσης. Κατά συνέπεια, είναι δυνατή η υλοποίηση σειράς εργασιών μέσω του αποθετηρίου, όπως η μετάπτωση των δεδομένων του φορέα σε διεθνή πρότυπα ή η εξαγωγή του περιεχομένου του σε επιλεγμένες εφαρμογές.

Γιατί να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία αποθετηρίων SaaS;

Αξιοποιώντας την Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS, ο φορέας εξασφαλίζει σημαντική μείωση του κόστους σε τεχνολογικές υποδομές και τεχνική υποστήριξη για τη διαφύλαξη και διάθεση του περιεχομένου του. Συνεπώς, καθίσταται δυνατή η διάθεση περιεχομένου που πιθανόν παραμένει αναξιοποίητο - συνήθως λόγω έλλειψης των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων - με βιώσιμο και επαναχρησιμοποιήσιμο τρόπο. Παράλληλα, αναδεικνύεται το περιεχομένο του φορέα, καθώς διευκολύνεται η πρόσβαση του κοινού σε αυτό.