Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα

Είναι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παράγουν και διαθέτουν οι φορείς της δημόσιας διοίκησης και τα οποία είναι προσβάσιμα από όλους χωρίς θεσμικούς και τεχνικούς φραγμούς. Τα τελευταία χρόνια ενισχύονται και στην Ελλάδα οι πολιτικές για την ευρύτερη δυνατή διάθεση και περαιτέρω χρήση των Δημοσίων Δεδομένων, δεδομένου και του ότι τα Δημόσια Δεδομένα έχουν παραχθεί με χρήματα και πόρους των πολιτών. Τα Δημόσια Δεδομένα αποτελούν ένα μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με διαφόρους τρόπους:  είτε ως αυτοτελές οικονομικό αγαθό (π.χ. ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στην εκπαίδευση) είτε ως επικουρικό μέσο για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας στη δημόσια διοίκηση (π.χ. με τη συλλογή, διάθεση και διαρκή δημόσια αξιολόγηση οικονομικών δεδομένων απο διάφορες δημοσίες υπηρεσίες). Τέλος, μπορούν να αποτελέσουν  στοιχείο για την  εύρυθμη λειτουργία της αγοράς (π.χ  με δημοσιοποίηση των όρων και της προόδου των δημοσίων συμβάσεων) και συντελούν στη χρηστή διοίκηση μέσω της διασφάλισης της διαφάνειας στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας.