ΑΡΓΩ

Η Αργώ επιτυγχάνει ταυτόχρονη αναζήτηση σε ανοικτά βιβλιογραφικά δεδομένα που διατίθενται από βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πρόκειται για μια εφαρμογή που αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την καταλογογράφηση από τις βιβλιοθήκες, δεδομένου ότι τους επιτρέπει να εξάγουν βιβλιογραφικές  έγγραφές και να τις εντάσσουν, μετά από απαραίτητη επεξεργασία, στους καταλόγους τους.

Image: