Διαλειτουργικότητα Δεδομένων

Διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα ενός προϊόντος ή συστήματος να συνδέεται και να λειτουργεί με άλλα συμβατά συστήματα. Η ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις βασίζεται στην επίτευξη διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσονται από ποικίλους οργανισμούς και σε διαφορετικές χώρες. Τα πρότυπα τεχνολογικής διαλειτουργικότητας σήμερα προκύπτουν από τις εργασίες των αντίστοιχων διεθνών οργανισμών προτυποποίησης (IDABC, CEN, UN-CEFACT, κ.λπ.) και αφορούν το σύνολο των οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης που χρησιμοποιούν Πληροφοριακά Συστημάτά για την διαχείρηση πληροφοριών για τους πολίτες  και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά, το ΕΚΤ αναπτύσσει τα τεχνικά πρότυπα υλοποίησης για τα ελληνικά σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης  σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα (CRIS) σύμφωνα με το μοντέλο διαλειτουργικότητας δεδομένων CERIF (Common European Research Information Format). Επίσης, στα αποθετήρια του ΕΚΤ έχουν υιοθετηθεί κοινά σχήματα μετα-δεδομένων και πρότυπα διαλειτουργικότητας που εξασφαλίζουν ομοιόμορφη πρόσβαση στο υλικό και επιτρέπουν τη διαχείριση μεγάλου εύρους τύπων ηλεκτρονικού περιεχομένου.