Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Ο όρος "Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα" (ΕΛ/ΛΑΚ) περιλαμβάνει το Ελεύθερο Λογισμικό (ΕΛ) και το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΛΑΚ). Και οι δύο αυτοί όροι περιγράφουν λογισμικό με παρόμοια μοντέλα ανάπτυξης και διάθεσης μέσω ειδικών αδειών που επιτρέπουν στους χρήστες να μελετήσουν, να τροποποιήσουν και να βελτιώσουν το λογισμικό. Ο τεχνικός τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό είναι η διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα (source code). Η κύρια διαφορά είναι ότι ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό εστιάζει στις ελευθερίες που παρέχονται στον χρήστη μέσω της αδειοδότησης, ενώ το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα δίνει έμφαση στο τεχνικό σημείο της διαθεσιμότητας του πηγαίου κώδικα και της δυνατότητας συνεργατικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα, η προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ υποστηρίζεται από τη μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), που ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και το Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).