Επιστημονική Επικοινωνία (Scholarly Communication)

H επιστημονική επικοινωνία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την διαδικασία κατα την οποία οι επιστήμονες και οι ερευνητές μοιράζονται, επικοινωνούν και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της έρευνας καθιστώντας τα διαθέσιμα στην ακαδημαική κοινότητα και στο ευρύ κοινό. Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της επικοινωνίας και του διαδικτύου έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και διάθεσης της επιστημονικής γνώσης. Σε μια εποχή που οι επιστήμονες βασίζονται ολοένα και περισσότερο στα ηλεκτρονικά μέσα για τη διεξαγωγή της έρευνας και τη διάθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, εκτιμάται ότι σύντομα η έρευνα και η δημοσιοποίησή της θα γίνεται κυρίως διαδικτυακά, μέσα απο ολοκληρωμένα  ψηφιακά περιβάλλοντα. Αυτά θα δίνουν στους ερευνητές τη δυνατότητα να διεξάγουν έρευνα, να συνεργάζονται με συναδέλφους τους σε πραγματικό χρόνο, να κοινοποιούν την εργασία τους, να δημοσιεύουν, να διαχειρίζονται και να αποθηκεύουν μεγάλους όγκους δεδομένων σε κατάλληλες βάσεις. Επιπλέον, η χρήση πολυμέσων και η δυνατότητα πρόσβασης στην επιστημονική γνώση μέσω ψηφιακών εργαλείων και συσκευών ( όπως e-book readers), αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ερευνητική δραστηριότητα.