Κοινωνικά Δίκτυα- Περιεχόμενο Παραγόμενο από τους Χρήστες

Ο τίτλος συνοψίζει δράσεις της τρίτης φάσης του ΕΠΣΕΤ '"Κοινωνικά Δίκτυα: Περιεχόμενο Παραγόμενο απο Χρήστες" που θέτουν ως στόχο την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχόμενου που παράγεται από τους ίδιους τους χρήστες και διανέμεται στο διαδίκτυο μέσω της τεχνολογίας web 2.0. Η παρούσα φάση, αποτελεί την εξέλιξη μιας σταθερής πορείας που έχει ως στόχο να διαμορφώνει τις συνθήκες για το μέλλον της έρευνας και βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τις διεθνείς εξελίξεις.