Προσωποποιημένες Υπηρεσίες

Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις του κάθε χρήστη, στις εξατομικευμένες ανάγκες, τις επιθυμίες, τους περιορισμούς που θέτει κάθε χρήστης. Οι υπηρεσίες αυτές είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συλλογής πληροφοριών για τις ανάγκες του κάθε χρήστη και στοχευόμενου σχεδιασμού.