Συγχρονα Συστήματα Πληροφόρησης για την Έρευνα

Η ανάγκη για ποιοτική διαχείριση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας αποτελεί το βασικό κίνητρο για την ανάπτυξη των σύγχρονων συστημάτων πληροφόρησης για την έρευνα (Current Research Information Systems - CRIS). Ένα σύγχρονο σύστημα πληροφόρησης στην έρευνα καταγράφει, επεξεργάζεται και παρουσιάζει ως ανοικτά δεδομένα δείκτες και μετρήσεις σχετικές με την ερευνητική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της. Τα σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης για την έρευνα αναπτύσσονται στην Ευρώπη από τον οργανισμό  EuroCRIS στο  Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).