Φάσεις του ΕΠΣΕΤ

Αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης δυναμικής πορείας, η ανάπτυξη του ΕΠΣΕΤ ξεκίνησε το 1996. Η πρώτη φάση του ΕΠΣΕΤ (1996-2000, Β' ΚΠΣ) εγκαινιάζει τη συνεργασία με την εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Κατα κύριο λόγο επικεντρώνεται στη συλλογή και οργάνωση του ψηφιακού περιεχομένου μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με φορείς -κατόχους περιεχομένου και την χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Αναπτύσσεται έτσι η ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΚΤ και ψηφιοποιείται μεγάλος όγκος δεδομένων από εθνικά αρχεία. Παράλληλα, σχεδιάζεται το πληροφοριακό σύστημα για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και ο ελληνικός κόμβος της CORDIS. Οι ηλεκτρονικές υποδομές επεκτείνονται στη δεύτερη φάση του ΕΠΣΕΤ (2001-2009, Γ' ΚΠΣ). Αυτά τα χρόνια λειτουργούν για πρώτη φορά τα ηλεκτρονικά αποθετήρια Ήλιος, Πανδέκτης και Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, και εκδίδονται 5 ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά. Σήμερα, οι δράσεις της τρίτης φάσης του έργου (2010-2014, ΕΣΠΑ) θέτουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχόμενου που παράγεται από τους ίδιους τους χρήστες και διανέμεται στο διαδίκτυο μέσω της τεχνολογίας web 2.0 και των κοινωνικών δικτύων.