Ψηφιακή Σύγκλιση

Πρόκειται για ένα εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και που έχει ως στόχο να αναδείξει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα μέσα και τις παρεμβάσεις για την αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ελληνική οικονομία. Μερικές από τις οριζόντιες τεχνολογικές παρεμβάσεις που υιοθετούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" αφορούν: ανοικτά δεδομένα, διαφάνεια, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στον πολίτη, διαλειτουργικότητα, πολυκαναλική διάθεση, αξιοποίηση δεδομένων κ.ά. Η παρούσα φάση του ΕΠΣΕΤ χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Πηγή: Ψηφιακή Σύγκλιση

Σχόλια

Η ανάγκη για ποιοτική διαχείριση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας αποτελεί το βασικό κίνητρο για την ανάπτυξη των σύγχρονων συστημάτων πληροφόρησης για την έρευνα (Current Research Information Systems - CRIS). Ένα σύγχρονο σύστημα πληροφόρησης στην έρευνα καταγράφει, επεξεργάζεται και παρουσιάζει ως ανοικτά δεδομένα δείκτες και μετρήσεις σχετικές με την ερευνητική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της. Τα σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης για την έρευνα αναπτύσσονται στην Ευρώπη από τον οργανισμό EuroCRIS μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου είναι και το ΕΚΤ. Δείτε ακόμα www.eurocris.org/