1. Ποιά είναι τα οφέλη των νέων υπηρεσιών SaaS και, συγκεκριμένα, της Υπηρεσίας Αποθετηρίων SaaS, που παρέχει το ΕΚΤ για τον φορέα μας;

Οι υπηρεσίες SaaS που αναπτύσσει το ΕΚΤ, αποτελούν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που αποσκοπεί να συμβάλει στην ενίσχυση των πρωτοβουλιών για τη διαφύλαξη και επανάχρηση του ψηφιακού περιεχομένου. Στην κατεύθυνση αυτή, οι υπηρεσίες αυτές και, συγκεκριμένα η Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS, συνεισφέρει πολλαπλά παρέχοντας μία σειρά από οφέλη, τόσο για την εξέλιξη των φορέων που θα τη λάβουν ως υπηρεσία, όσο και για τους τελικούς χρήστες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στρατηγικά οφέλη

 • διασφάλιση της διαθεσιμότητας ψηφιακού περιεχομένου υψηλής αξίας και μακροχρόνια διαφύλαξή του, ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές εξελίξεις
 • ανάδειξη, διάθεση και αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου κάθε φορέα με καινοτόμους τρόπους και σύμφωνα με διεθνείς καλές πρακτικές
 • βελτιστοποίηση της ευρεσιμότητας του ψηφιακού περιεχομένου του φορέα από μηχανές αναζήτησης
 • εξασφάλιση της δυνατότητας επανάχρησης μεταδεδομένων και ψηφιακού περιεχομένου του φορέα για την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε ποικίλους τομείς ενδιαφέροντος
 • συμβατότητα με τις υιοθετούμενες εθνικές στρατηγικές για τη διάθεση των ανοικτών δημόσιων δεδομένων
 • συμβατότητα με διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές στην επιστημονική, τεκμηρίωση, προτυποποίηση, διαφύλαξη και ανάδειξη του ψηφιακού περιεχομένου
 • ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων έγκριτου περιεχομένου για τη διαφύλαξη, διαλειτουργικότητα, ανάδειξη και επανάχρηση του ψηφιακού περιεχομένου τους
 • δυνατότητα μελέτης της χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου από το κοινό του φορέα 

Διαχειριστικά οφέλη

 • μείωση κόστους σε ανθρωποχρόνο, υποδομές και τεχνική υποστήριξη για τη διαφύλαξη και διάθεση του περιεχομένου κάθε φορέα, μέσω σύγχρονων υπηρεσιών
 • εύχρηστη οργάνωση και διαχείριση των ψηφιακών τεκμηρίων του φορέα
 • εκπαίδευση και διαρκής υποστήριξη για την αξιοποίηση της υπηρεσίας, η οποία εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της
 • υποστήριξη στη διαχείριση και εκκαθάριση των πνευματικών δικαιωμάτων

Με λίγα λόγια, ένα αποθετήριο SaaS σας προσφέρει:

 • Ανάδειξη του περιεχομένου σας & προβολή του φορέα σας: Διαλειτουργικότητα με πλατφόρμες κεντρικής αποθήκευσης, όπως η Europeana
 • Αυξημένη προσβασιμότητα & ευρεσιμότητα του ψηφιακού σας περιεχομένου: Με τους μόνιμους προσδιοριστές, οι πόροι σας είναι εύκολο να αναζητηθούν και να ανακτηθούν από μηχανές αναζήτησης, όπως η Google
 • Οικονομία κλίμακας: Χωρίς ανάγκη για εγκατάσταση λογισμικού και συντήρηση συστημάτων, το λειτουργικό κόστος εργασιών διαχείρισης, τεκμηρίωσης και διάθεσης των πόρων σας μειώνεται σημαντικά
 • Συμβατότητα με εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές για ανοικτά δημόσια δεδομένα: Το ψηφιακό σας περιεχόμενο (δεδομένα & μεταδεδομένα) μπορεί να διανέμεται ανοικτά και να επαναχρησιμοποιείται σε ποικίλους τομείς, όπως η έρευνα κι εκπαίδευση, ο τουρισμός, οι δημιουργικές βιομηχανίες
 • Διαφύλαξη του πολύτιμου ψηφιακού περιεχομένου σας σε βάθος χρόνου.