12. Ποιά είναι η διαδικασία υλοποίησης και παροχής της υπηρεσίας Αποθετηρίων SaaS από το ΕΚΤ;

Μόλις υπογραφεί το Πλαίσιο Συνεργασίας, ξεκινά η παροχή της υπηρεσίας. Συνοπτικά τα βήματα υλοποίησης περιγράφονται στο παρακάτω διάγραμμα: