15. Πώς εισάγεται το περιεχόμενο στο αποθετήριο;

Το περιεχόμενο, δηλαδή τα ψηφιακά αρχεία και τα μεταδεδομένα τους, αποτίθενται στο αποθετήριο ένα-ένα ή μαζικά, εφόσον βρίσκονται σε οργανωμένη μορφή αντίστοιχη με το σχήμα του αποθετηρίου.

Εφόσον ένας φορέας διαθέτει ήδη ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο περιεχόμενο, είναι δυνατή η μαζική μετάπτωση του περιεχομένου στο αποθετήριο, με την προϋπόθεση ότι θα κάνει  την αντιστοίχιση των δεδομένων του με το σχήμα του αποθετηρίου. Το ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει ελέγχους ποιότητας των μεταδεδομένων και ίσως χρειαστεί μια βελτιστοποίηση των μεταδεδομένων από το φορέα, δηλαδή, μια διαδικασία καθαρισμού και εμπλουτισμού τους, ώστε να είναι ποιοτικώς διαχειρίσιμα και αξιοποιήσιμα από την υπηρεσία Αποθετηρίων Saas του ΕΚΤ.

Ακολουθεί η μετάπτωση περιεχομένου στο αποθετήριο. Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του αποθετηρίου, ο φορέας μπορεί να αποθέσει περιεχόμενο που ψηφιοποιεί και να το τεκμηριώνει διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας τις σχετικές φόρμες και οδηγίες τεκμηρίωσης.