23. Ποιος θα έχει δικαιώματα επί του περιεχομένου που εντάσσεται σε υποδομές του έργου SaaS και τι είδους δικαιώματα;

Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου παραμένουν στην ιδιοκτησία του φορέα. Ο φορέας επιλέγει τις άδειες για τη διάθεση του περιεχομένου σε τρίτους και το ΕΚΤ καλύπτεται από αυτές.

Ειδικά σε σχέση με την απόθεση του περιεχομένου, το ΕΚΤ αποκτά άδεια να διενεργεί όλες τις πράξεις εκείνες που είναι απαραίτητες για τη μακροχρόνια διατήρηση του περιεχομένου, καθώς και τη διάθεσή του σε τρίτους, πάντα σύμφωνα με τους όρους που έχει προσδιορίσει ο φορέας.