24. Τι δικαιώματα θα έχει ο φορέας και τι το ΕΚΤ στα επιμέρους στοιχεία του Αποθετηρίου (πχ μεταδεδομένα, λογισμικό, κείμενα, γραφιστικά κλπ);

Υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το είδος των στοιχείων:

  • Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου παραμένουν στην ιδιοκτησία του φορέα. Ο φορέας επιλέγει τις άδειες για τη διάθεση του περιεχομένου σε τρίτους και το ΕΚΤ καλύπτεται από αυτές.
  • Στα μεταδεδομένα, το ΕΚΤ αποκτά μη αποκλειστική άδεια να τα χρησιμοποιήσει χωρίς περιορισμούς.
  • Το λογισμικό είναι ΕΕΛ/ΛΑΚ (ανοικτού κώδικα) και το ΕΚΤ δεσμεύεται από τη σχετική άδεια χρήσης (π.χ. GPL ή  BSD). Εξαιρετικά, για το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί εξ’ ολοκλήρου από το ΕΚΤ, το ΕΚΤ έχει πλήρη και αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού
  • Τα κείμενα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΕΚΤ, αλλά παρέχονται με άδειες Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή
  • Τα γραφιστικά στοιχεία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΕΚΤ, αλλά παρέχονται με άδειες Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή.