25. Τι είδους χρήση/εκμετάλλευση/αξιοποίηση θα δικαιούται να κάνει το ΕΚΤ επί του υλικού ενός φορέα που εντάσσεται στο Αποθετήριο

Ο τρόπος χρήσης του περιεχομένου καθορίζεται από τις άδειες χρήσης που θα επιλέξει ο φορέας. Εξαιρετικά, το ΕΚΤ μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό που έχει ενταχθεί σε αποθετήριο για λόγους προβολής της υπηρεσίας ή δημοσιότητας του έργου, πάντοτε με αναφορά στο φορέα στον οποίο ανήκει το περιεχόμενο.