27. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας, τι προβλέπεται να γίνει με το περιεχόμενό μας;

Το περιεχόμενο διατίθεται σύμφωνα με τις άδειες που έχουν προσδιοριστεί στο αποθετήριο και τα όσα ο νόμος ορίζει. Η διακοπή της συνεργασίας δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε μεταφορά πνευματικής ιδιοκτησίας και ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει το υλικό όπως ο ίδιος κρίνει σκόπιμο.