6. Ποιοί φορείς μπορούν να λάβουν την υπηρεσία αποθετηρίων SaaS;

Οι υπηρεσίες SaaS του ΕΚΤ απευθύνονται σε φορείς παραγωγής και διαχείρισης έγκριτου περιεχομένου: βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και πολιτιστικούς φορείς ευρύτερα, αλλά και ερευνητικούς φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς επιστημονικού ενδιαφέροντος, συλλόγους, κ.α.

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε τις υπηρεσίες αυτές, επικοινωνήστε μαζί μας: saas@ekt.gr.