7. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ο φορέας μας για να λάβει την υπηρεσία αποθετηρίων SaaS;

Υπάρχουν, πράγματι, ορισμένες προϋποθέσεις για να μπορέσει ένας φορέας να λάβει υπηρεσίες αποθετηρίου:

  1. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτει ήδη ή να επίκειται να αποκτήσει στο άμεσο μέλλον ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο μοναδικό περιεχόμενο, το οποίο επιθυμεί να διαθέσει ανοικτά.
  2. Είναι επιθυμητή και συμβάλλει στην άμεση διάθεση του αποθετηρίου, η ύπαρξη τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του φορέα (έστω ένα ποσοστό του). Εναλλακτικά, η τεκμηρίωση μπορεί να γίνει σταδιακά στην υποδομή του Αποθετηρίου που θα αναπτύξει το ΕΚΤ για τον φορέα.
  3. Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος φορέας προσωπικό το οποίο θα εκπαιδευτεί από το ΕΚΤ και θα χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες Saas για να αποθέσει περιεχόμενο στο Αποθετήριο π.χ. τεκμηριωτές, βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους, μουσειολόγους ή άλλο ειδικευμένο προσωπικό. Επίσης, από την πλευρά του φορέα χρειάζεται να οριστεί ο Υπεύθυνος του Αποθετηρίου ο οποίος θα επικοινωνεί με το ΕΚΤ για όλα τα σχετικά ζητήματα, όπως τα διαχειριστικά & τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τις προδιαγραφές ανάπτυξης του αποθετηρίου.
  4. Τέλος, είναι απαραίτητη μια καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.