Αναζήτηση

Υπηρεσία κατά την οποία ο χρήστης αναζητά συγκεκριμένο όρο ή όρους σε μία υπηρεσία. Υπάρχει η Απλή και η Σύνθετη Αναζήτηση.

SaaS?: