Ανοικτά Βιβλιογραφικά Δεδομένα

Τα Ανοικτά Βιβλιογραφικά Δεδομένα και Μεταδεδομένα διατίθενται με τέτοια άδεια, ώστε ο οποιοσδήποτε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί, να τα επαναχρησιμοποιεί και να τα αναδιανέμει, τα ίδια ή τροποποιήσεις τους, με μοναδικό περιορισμό την αναφορά στην πηγή τους ή την παρόμια διανομή [1]. Η δημοσίευση των βιβλιογραφικών μεταδεδομένων ως Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Μεταδεδομένα συντελεί στον εμπλουτισμό του σημασιολογικού ιστού (semantic web), στη μεγαλύτερη ευρεσιμότητα των συλλογών που έχουν στην κατοχή τους οι βιβλιοθήκες και στη δημιουργία συλλογικών καταλόγων. Ταυτόχρονα, η διάθεση Ανοικτών Βιβλιογραφικών Δεδομένων συντελεί στον περιορισμό του κόστους καταλογογράφησης [2].

Πηγές:

[1] Ορισμός της Ανοικτής Γνώσης,

[2] Niggerman, E. (2012) The importance of Open Data to National Libraries