Ανοικτά Δεδομένα

Είναι τα δεδομένα που διατίθενται με τέτοια άδεια, ώστε ο οποιοσδήποτε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί, να τα επαναχρησιμοποιεί και να αναδιανέμει τα ίδια ή τροποποιήσεις τους, με μοναδικό περιορισμό την αναφορά στην πηγή τους ή την παρόμια διανομή.

Πηγή: Ορισμός της Ανοικτής Γνώσης