Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα

Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα είναι τα δεδομένα τα οποία δημοσιεύονται με τη χρήση τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού (Web3.0), και τα οποία είναι ανοικτά, συνοδεύονται, δηλαδή, από μία ανοικτή άδεια και δεν υπάγονται σε τεχνολογικούς ή νομικούς περιορισμούς ως προς την επανάχρησή τους.